En helt ny bydel med stort potentiale for en mere bæredygtig byudvikling

Kommuneplan åbner mulighed for ny og mere bæredygtig byudvikling i København

Blot 10 minutter på cykel fra Kongens Nytorv, midt mellem Amager Bakke, Margretheholmen og Amager Strand ligger Kløverkvarteret, et område på ca. 750.000 m², af hvilke Skanska ejer ca. 285.000 m², der rummer store potentialer for byudvikling med mere bæredygtige løsninger i København, som kun de færreste endnu har fokuseret på.

Potentialet i Kløverkvarteret er stort på grund af områdets centrale beliggenhed og muligheden for at kombinere nye boliger med grønne områder. I Kommuneplan 2019 lægger Københavns Kommune op til, at Kløverkvarteret kan byudvikles via et kommuneplantillæg, når der foreligger en aftale om infrastruktur i området. Skanska ser frem til at indgå i konkrete drøftelser om infrastruktur og kommuneplantillæg.

Skanska har sammen med Gehl Archtects udarbejdet en vision for hvordan Kløverkvarteret med afsæt i FNs verdensmål kan udvikles.

Kløverkvarteret kan levere boliger til københavnerne

København har vokseværk og de mange nye borgere øger efterspørgslen på boliger i hovedstaden.

Kløverkvarteret kan være med til løse en del af den udfordring. I den første fase af etableringen af Kløverkvarteret, som Skanska håber at udvikle frem mod 2031, vil der være 4.000 nye boliger. Den senere anden fase af udviklingen Kløverkvarteret forventes at rumme yderligere 10.000 boliger. Det er altså i alt muligt at opføre 14.000 nye boliger tæt på Københavns Indre By.

I Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 vurderes det demografisk betingede boligbehov til at være på 55.000 boliger i perioden fra 2019 til 2030. På baggrund af efterfølgende opførte boliger, vurderer kommunens økonomiforvaltning i 2020, at det demografisk betingede boligbehov er på 40.000 boliger frem mod 2030.

Fra 2031 til 2050 vurderes behovet til at være på yderligere 40.000 boliger i København. Det demografisk betingede boligbehov stemmer overens med resultaterne fra Boligøkonomisk Videncenters seneste analyse af boligefterspørgslen i danske kommuner fra maj 2021, hvor de anslår behovet til at være på 82.000 boliger i perioden fra 2018 til 2040.

Samarbejde om almene boliger i Kløverkvarteret

Kløverkvarteret skal levere et mangfoldigt boligudbud med både ejerboliger, private lejeboliger samt almennyttige lejeboliger. I Kløverkvarteret skal der samtidig sikres blandede boformer, bl.a. med både familieboliger, bofællesskab, kollegier og ældreboliger.

Skanska ser udviklingen af almene boliger som en naturlig del af udviklingen af Kløverkvarteret, og samarbejdet med de almene boligorganisationer spiller en væsentlig rolle for den sociale bæredygtighed og mangfoldighed i Kløverkvarteret. Derfor er Skanska indstillet på – i samarbejde med Københavns Kommune og de almene boligselskaber – at sikre, at minimum hver fjerde bolig i Kløverkvarteret bliver almen.

Helt konkret, og som et af de første projekter i området, har Skanska indgået en hensigtserklæring med KAB, om at opføre et byfællesskab på 35.000 etagemeter, der skal bestå af ungdomsboliger, seniorbofællesskaber, plejeboliger, samt boliger til socialt udsatte. Projektet har fået navnet Kløverhaven, og som noget nyt etableres der i Kløverhaven et fælleshus hvor beboerne kan mødes på tværs af bl.a. alder og ejerform. Skanska har fokus på at sikre at de planlagte almene boliger i området realiseres i takt med at området udvikles. Skanska har derfor for dette første projekt forhøjet andelen af almene boliger, og besluttet at projektet skal bestå af 40 procent almene boliger og 60 procent private boliger. Artrebels har beskrevet de innovative, kreative og sociale visioner for projektet med ord og billeder.

En bydel til de gående og cyklisterne

Kløverkvarteret forventes i fremtiden at blive betjent med metro, og kvarteret planlægges med et klart prioriteret trafikalt hierarki – Først de gående og cyklisterne, dernæst den kollektive transport og bilerne sidst.

I Københavns Kommunes Københavnerspors analyse fremgår det, at der inden etableringen af Østlig Ringvej og metro vil kunne etableres 300.000 m2 boliger og tilhørende erhverv frem mod 2035 på Refshaleøen og Kløverkvarteret.

Byudviklingen af 300.000 m² boliger og tilhørende erhverv vil blot kræve en begrænset investering i supplerende vejforbindelser svarende til 65-80 mio. kr.

Endvidere har Via Trafik lavet trafikanalyser, der viser, hvordan Kløverkvarteret kan udvikles frem mod en metroåbning i området. Trafikvurderingen viser blandt andet, hvilke konsekvenser første fase af Kløverkvarteret har for lokalområdet sammenholdt med den i dag planlagte anvendelse.

Oplev Kløverkvarteret

Hvis du i dag kigger ud over det nordøstlige Amager, er det ikke svært at forestille sig, hvad kvarteret kan komme til at betyde for København. I dag bærer området mest præg af tidligere industriarealer, men tænk hvis København kunne få en ny og mere bæredygtig bydel. Tag en pause på et par minutter og hop med på en cykeltur rundt i Kløverkvarteret og oplev potentialet og drømmene på egen krop.