Fakta og Q&A

Hvor hurtigt kan byudviklingen gå i gang?

Så snart Københavns Kommune og Skanska i samarbejde har udarbejdet et kommuneplantillæg og en aftale om infrastrukturen i området, vil man med en ny lokalplan kunne gå i gang med opførelsen af de første nye boliger.

Skanska foreslår en etapevis udbygning af området, som betyder, at første del af området vil kunne stå færdigt inden for et par år, mens de resterende deletaper af fase 1 udvikles mod 2031.

Hvorfor er Kløverkvarteret det rigtige område at byudvikle

Kløverkvarteret er beliggende centralt i København. Det betyder, at kvarterets indbyggere naturligt vil benytte de mest bæredygtige transportformer, gang og cykel, i hverdagen.

Samtidig er området placeret som et missing link mellem Amager Strand og Christianshavn. En udvikling af området vil give en bedre dynamik mellem de to områder og vil binde Østamager og byen sammen på en helt ny måde.

Hvilken type boliger skal opføres i Kløverkvarteret?

Der skal være plads til både studerende, enlige, seniorer og familier i Kløverkvarteret. Kløverkvarteret kan rumme et bredt og varieret udbud af boligtyper og ejerformer til bydelens mangfoldige beboergrupper.

Hvem udvikler Kløverkvarteret?

De største grundejere i området er Københavns Kommune og Skanska.

Det er Skanska, der gerne vil opføre en ny og mere bæredygtig og mangfoldig bydel til københavnerne. Skanska har i samarbejde med arkitektvirksomheden Gehl Architects udviklet en vision for Kløverkvarteret.

Vi håber at kunne indgå i et tæt samarbejde med Københavns Kommune, øvrige grundejere og borgere i området om at videreudvikle og realisere visionen for Kløverkvarteret.

Hvornår afgøres det, om man kan starte opførelsen af Kløverkvarteret op i nærmeste fremtid?

I Kommuneplan 2019 er det muliggjort at udarbejde et kommuneplantillæg, når der er indgået aftale om infrastruktur. Når denne aftale om infrastruktur og kommuneplantillæg foreligger, igangsætter vi så hurtigt som muligt udviklingen af Kløverkvarteret.

Tager planerne for Kløverkvarteret højde for vores klima og miljø?

Ja.  Kløverkvarteret tager afsæt i FN’s 17 verdensmål og en indsats for at finde mere bæredygtige løsninger. Her på hjemmesiden kan du finde mere information om, hvordan det gør sig gældende.

Hvad kan Kløverkvarteret, som København ikke allerede kan i dag?

Kløverkvarteret skal være en ny og mere bæredygtig bydel, der har fokus på borgernes sundhed, grøn omstilling og mangfoldighed i byudviklingen. I samarbejde med Gehl Architecs har Skanska udarbejdet en vision for, hvordan Kløverkvarteret kan udvikles med udgangspunkt i FN’s verdensmål for mere bæredygtig udvikling. Samtidig er de rekreative arealer og bylivet i højsædet – bydelen skal være præget af grønne kiler, vand, byhaver, kultur og natur.

Hvordan skal borgerne komme til og fra arbejde?

Kløverkvarteret er placeret tæt på Københavns centrum. Det giver fremragende muligheder for at bevæge sig rundt i byen på cykel eller gåben. Københavns Kommune, Metroselskabet og staten arbejder også på nye metrolinjer i forbindelse med Lynetteholmprojektet. I det arbejde påtænkes en metrostation i Kløverkvarteret. Skanska bakker selvfølgelig op om, at der kommer en metrostation i området.